02 769 7788 info@bhi.co.th
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / เกี่ยวกับ BHI

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ประเภทประกันสุขภาพ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เลขทะเบียนบริษัท 0107556000132 ทุนจดทะเบียนมูลค่า 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาโครงสร้าง การจัดองค์กร ระบบบริหารงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสนองตอบนโยบายของบริษัทที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นแนวหน้า ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ผู้เอาประกันมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้ดูแลการประกันสุขภาพรายเดี่ยวและองค์กร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่

1.      นางนฤมล น้อยอ่ำ                            ประธานกรรมการบริษัท
2.      นายเจมส์ ไมเคิล แมคคอย                รองประธานกรรมการบริษัท
3.      นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล      กรรมการบริษัท
4.      นายแพทย์ธรธเนศ อายานะ          กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
5.      นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ                     กรรมการบริษัท
6.      นางสาวพจนา สุขสมานวงศ์              กรรมการบริษัท
7.      นางสาวจิณหธาน์ ปัญญาศร              กรรมการบริษัท
8.      นางสาวทิพย์พาพร ลิ้มสุขศรีกุล         กรรมการบริษัท

บริษัทฯได้เริ่มต้นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันสุขภาพใหม่ๆโดยได้รับความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งมีสถานพยาบาลทางการแพทย์ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับคลีนิคไปจนถึงโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในระดับต่างๆจนถึงระดับสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับ ทั้งนี้จุดมุ่งเน้นอย่างหนึ่งคือ การให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ โดยพื้นฐานของความพอดี ความจำเป็น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Our history

เป็นบริษัทรับประกันภัยในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายในไทยและกัมพูชา จำนวน 43 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2558) ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยังรวมไปถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทางการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา และธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันภัยสุขภาพและการประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งด้วยเครือข่ายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำให้ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหวังในการให้การบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การประกันภัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับ และคำนึงถึงการให้ความคุ้มครองด้านการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม อันมีผลทำให้การบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

VISION / MISSION

วิสัยทัศน์ :

ผู้ให้บริการการจัดการทางด้านสุขภาพชั้นนำ ด้วยเครือข่ายคุณภาพของผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ

พันธกิจ :

  • ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการทางด้านการประกันภัยสุขภาพ
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการ ตลอดจนกระบวนการทางการตลาดที่สนันสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลและหน่วยบริการต่างๆของเครือข่าย BDMS
  • สนับสนุนการจัดการด้านการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าเหมาะสม