02 769 7788 info@bhi.co.th
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / เกี่ยวกับ BHI

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ประเภทประกันสุขภาพ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เลขทะเบียนบริษัท 0107556000132 ทุนจดทะเบียนมูลค่า 250 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาโครงสร้าง การจัดองค์กร ระบบบริหารงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสนองตอบนโยบายของบริษัทที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นแนวหน้า ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ผู้เอาประกันมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้ดูแลการประกันสุขภาพรายเดี่ยวและองค์กร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่

1.  นางนฤมล น้อยอ่ำ                           ประธานกรรมการบริษัท
2.  นายเจมส์ ไมเคิล แมคคอย                รองประธานกรรมการบริษัท
3.  นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล      กรรมการบริษัท
4.  นายแพทย์ธรธเนศ อายานะ               กรรมการบริษัท
5.  นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ                    กรรมการบริษัท
6.  นายสิทธิชัย  สุขเจริญมิตร                กรรมการบริษัท
7.  นางสาวจิณหธาน์ ปัญญาศร              กรรมการบริษัท
8.  นางสาวทิพย์พาพร ลิ้มสุขศรีกุล          กรรมการบริษัท /
                                                      รักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯได้เริ่มต้นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันสุขภาพใหม่ๆโดยได้รับความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งมีสถานพยาบาลทางการแพทย์ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับคลีนิคไปจนถึงโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในระดับต่างๆจนถึงระดับสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับ ทั้งนี้จุดมุ่งเน้นอย่างหนึ่งคือ การให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ โดยพื้นฐานของความพอดี ความจำเป็น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Our history

เป็นบริษัทรับประกันภัยในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายในไทยและกัมพูชา จำนวน 43 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2558) ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยังรวมไปถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนทางการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยา และธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันภัยสุขภาพและการประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งด้วยเครือข่ายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำให้ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหวังในการให้การบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การประกันภัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับ และคำนึงถึงการให้ความคุ้มครองด้านการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสม อันมีผลทำให้การบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

VISION / MISSION

วิสัยทัศน์ :

ผู้ให้บริการการจัดการทางด้านสุขภาพชั้นนำ ด้วยเครือข่ายคุณภาพของผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ

พันธกิจ :

  • ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการทางด้านการประกันภัยสุขภาพ
  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริการ ตลอดจนกระบวนการทางการตลาดที่สนันสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลและหน่วยบริการต่างๆของเครือข่าย BDMS
  • สนับสนุนการจัดการด้านการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าเหมาะสม