02 769 7788 info@bhi.co.th

ข้อตกลงว่าด้วยการใช้

เงื่อนไขการใช้

ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้ต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้ เงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยจะแสดงให้ปรากฎอยู่บนหน้าของเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องผูกพันต่อบรรดาเงื่อนไขที่มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ดังนั้นท่านควรเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งมีผลผูกพันท่าน

ข้อสงวนสิทธิ

    ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสูงสุด
  • (1)เนื้อหาสาระต่างๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็น ไปตามสภาพที่ปรากฎอยู่และปราศจากการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายทางการค้าหรือตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
  • (2)บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไม่รับรองว่าเว็บไซต์หรือระบบการทำงานที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาต่าง ๆ จะไม่มีข้อขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับรองว่าข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข และไม่รับรองว่าเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย
  • (3)บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกันหรือให้คำรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือประการอื่นใด ทั้งนี้ข้อมูลและคำบรรยายต่างๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์ให้ถือเป็นคำบรรยายที่สมบูรณ์ของบรรดาข้อกำหนด ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขที่ใช้บังคับแก่สินค้าและบริการต่างๆ แต่มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น สำหรับรายละเอียด ที่สมบูรณ์ กรุณาพิจารณาจากนโยบายที่แท้จริงหรือสัญญาของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

    เว็บไซต์นี้ อาจ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็นผู้จัดทำหรือดูแล บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไม่รับผิดชอบใด ๆ ในสภาพความพร้อมในการใช้งาน ข้อความ หรือความถูกต้อง รวมทั้งไม่รับรองใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปภายนอกใดๆก็ตาม ท่านรับทราบและตกลงรับความเสี่ยงในการเข้าถึงเว็บไซด์ดังกล่าวด้วยตัวท่านเอง

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการนำเสนอ เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ความผิดพลาด ความบกพร่อง และการตกหล่นต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณี ภายใต้ขอบเขตที่ใช้บังคับได้อย่างที่สุดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยกับกาลเวลา ในเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การจัดทำ หรือก่อให้เกิดเว็บไซต์นี้ไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่ออันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้แม้ว่าบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

นอกจากนั้น บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ และไม่ต้องรับผิดชดใช้ต่อความเสียหายหรือการติดไวรัสต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นของท่านเสียหาย อันเป็นผลมาจากการที่ท่านได้เข้าถึง ใช้หรือท่องอยู่ในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงการที่ท่านได้ดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเสียงต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ด้วย

ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) จะได้อนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไขดัดแปลง เก็บข้อมูลไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ใช้เพื่อสร้างงานที่มีการดัดแปลง โอนถ่ายข้อมูล ประกาศ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใดๆ) จัดจำหน่าย หรือใช้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของ เป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้อนุญาต หรือเป็นผู้ควบคุมในกรณีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะและเพื่อประโยชน์ทางการค้า ท่านอาจดาวน์โหลด เนื้อหาต่างๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการใช้ประโยชน์ของท่านเองเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านยังคงต้องเคารพต่อลิขสิทธิ์และคำประกาศความเป็นเจ้าของอื่นซึ่งปรากฎอยู่ในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ด้วย ท่านไม่อาจจำหน่าย จ่ายโอน แก้ไขดัดแปลง ส่งผ่าน นำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาแสดงใหม่ หรือใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวีดิโอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะและเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ไม่รับประกันและไม่รับรองว่าการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งปรากฎบนเว็บไซต์นี้ของท่านจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลภายนอก

ความเป็นเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านได้ส่งมายังบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะโดยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยทางอื่น รวมถึงข้อมูล คำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้มีการแสดงความเป็นเจ้าของ และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลดังกล่าว นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ การชี้ชวน การเปิดเผย การส่งต่อ การตีพิมพ์ การเผยแพร่ และการประกาศ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีอิสระที่จะใช้มุมมอง แนวความคิด ความรู้ความชำนาญ (Know-how) หรือเทคนิคต่างๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ผ่านทางเว็บไซต์นี้และผ่านทางช่องทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การพัฒนาและการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น ทั้งนี้ท่านได้สละสิทธิทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านอาจมีในข้อมูลใดๆ (นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล) ที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือทางอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ต่างๆ และส่วนประกอบอื่นๆในทุกหน้า ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นไว้ ณ ที่นี้ หรือเว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะได้อนุญาตไว้ ห้ามทำการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะ จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟท์แวร์

ในกรณีที่มีซอฟแวร์ใดๆ บนเว็ปไซต์นี้ที่ท่านสามารถใช้ได้ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) อนุญาตให้ท่านมีสิทธิประเภทไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (non-exclusive) และเป็นสิทธิที่จำกัดและเป็นการเฉพาะตัวในการดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยไม่มีการอนุญาตให้สิทธิอื่นใดในซอฟท์แวร์ดังกล่าว และบรรดาสิทธิต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟท์แวร์นั้นยังคงเป็นทรัพย์สินของ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเจ้าของซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วนประกอบ แก้ไขดัดแปลง หรือเปลี่ยนเพื่อทำลายซอฟท์แวร์ดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ข้อพึงระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและความลับของผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าการทำธุรกรรมแก่บุคคลใดบนสื่อสาธารณะอย่างเช่นบนอินเตอร์เน็ตจะมีความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อคุ้มกันและป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ที่ปลอดภัยนี้ได้ใช้เทคนิคเพื่อป้องกันความปลอดภัยชั้นสูงซึ่งต้องการ Mozilla Firefox, Google Chrome, internet explorer หรือ ไมโครซอฟท์อินเตอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์รุ่น 4.0 ขึ้นไป

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย โดยคู่สัญญาต่างๆ ตกลงให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาด

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และไม่ได้รับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่น ผู้ใดก็ตามที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ได้เข้าไปด้วยความประสงค์ของตนเอง และต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆ